ADXUDICACIÓN PROCEDEMENTO ABERTO TRAMITADO PARA ADXUDICAR MEDIANTE CONCESIÓN DO SERVIZO PUBLICO DE PISCINA E BAR MUNICIPAL EN PORTOMARÍN

Certificado do Acordo

Contrato

En Portomarín, o 05 de Julio de 2022

———————————————————-

EXPEDIENTE 208/2021. CONTRATO DE OBRAS DE ““MANTEMENTO E MELLORA DO CAMIÑO CABANAS SAN XULIAN”, (SUBVENCIONADAS AO ABEIRO DO PLAN DE MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS DE ACCESO A PARCELAS AGRÍCOLAS 2021-2022)

Resolución

Publicado en Portomarín el 09/07/2021

———————————————————————————————————————–

PAVIMENTACION DOS VIAIS DE SEIXON-VILARBASIN E O VILAR-VILAXUSTE – PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO

Documento de formalización

Publicado en Portomarín el 29/05/2021

———————————————————————————————————————–

EXPEDIENTE 389/2019. CONTRATACION DO SUBMINISTRO DE: “REMOLQUE MULTISERVIZOS PARA A XESTION DE RESIDUOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL”, A ADXUDICAR POR PROCEDIMENTO ABERTO SIMPLIFICADO.

Resolución

Publicado en Portomarín el 23/09/2019

———————————————————————————————————————–

EXPEDIENTE 371/2019. CONTRATACION DAS OBRAS DE: “PROXECTO DE MELLORA DAS INFRAESTRUTURAS VIARIAS DE ACCESO AO POLIGONO INDUSTRIAL DE PORTOMARIN”, A ADXUDICAR POR PROCEDIMENTO ABERTO SIMPLIFICADO.

Resolución

Publicado en Portomarín el 23/09/2019

———————————————————————————————————————–

EXPEDIENTE 231/2019. ADXUDICACION DEFINITIVA DO CONTRATO DAS OBRAS DE RENOVACIÓN DE INSTALACIONS DE ILUMINACIÓN EXTERIOR EN PORTOMARIN (II)

Acordo da Xunta de Governo local

Publicado en Portomarín el 11/09/2019

———————————————————————————————————————–

EXPEDIENTE 231/2019. ADXUDICACION DEFINITIVA DO CONTRATO DAS OBRAS DE RENOVACIÓN DE INSTALACIONS DE ILUMINACIÓN EXTERIOR EN PORTOMARIN (I)

Acordo da Xunta de Governo local

Publicado en Portomarín el 11/09/2019

———————————————————————————————————————–

ADXUDICACION DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE VARIOS LOCAIS COMERCIAIS NO MERCADO MUNICIPAL DE PORTOMARIN.

Na Xunta de Goberno Local de data 09-05-19 acordase o seguinte:

PRIMEIRO.- A adxudicación definitiva do contrato de arrendamento do local nº3 do mercado municipal de Portomarin cunha superficie útil de 43,22 metros cadrados, a favor de D Carlos Somoza López e domicilio en Rúa do Xilgaro nº5 O Corgo por o prezo de cinco euros con noventa centimos de euro por metro cadrado e mes sendo a cantidade total a ingresar a de 255,00 euros/mes.

A eficacia dos contratos quedará expresamente sometida a condición suspensiva de solicitar a correspondente licenza municipal ou comunicación previa no prazo de dous meses a contar dende a sinatura do contrato.

A non achega da solicitude da licenza municipal ou comunicación previa no prazo citado anteriormente ou a non obtención das mesmas no prazo de seis meses dende a solicitude, serán causas resolutorias do contrato de arrendamento.

SEGUNDO.- A adxudicación definitiva do contrato de arrendamento do local nº9 do mercado municipal de Portomarin cunha superficie útil de 25,31 metros cadrados, a favor de D Manuel Novoa Castro S.L.U. e domicilio en Parcela I48 do Polígono Industrial de Monterroso por o prezo de cinco euros con corenta centimos de euro por metro cadrado e mes sendo a cantidade total a ingresar a de 136,67 euros/mes.

A eficacia dos contratos quedará expresamente sometida a condición suspensiva de solicitar a correspondente licenza municipal ou comunicación previa no prazo de dous meses a contar dende a sinatura do contrato.

A non achega da solicitude da licenza municipal ou comunicación previa no prazo citado anteriormente ou a non obtención das mesmas no prazo de seis meses dende a solicitude, serán causas resolutorias do contrato de arrendamento.

TERCEIRO.- A adxudicación definitiva do contrato de arrendamento do local nº10 do mercado municipal de Portomarin cunha superficie útil de 21,69 metros cadrados, a favor de Dª Yolanda Rodríguez Vázquez e domicilio en Soengas Portomarin por o prezo de nove euros con trinta centimos de euro por metro cadrado e mes sendo a cantidade total a ingresar a de 201,72 euros/mes.

A eficacia dos contratos quedará expresamente sometida a condición suspensiva de solicitar a correspondente licenza municipal ou comunicación previa no prazo de dous meses a contar dende a sinatura do contrato.

A non achega da solicitude da licenza municipal ou comunicación previa no prazo citado anteriormente ou a non obtención das mesmas no prazo de seis meses dende a solicitude, serán causas resolutorias do contrato de arrendamento.

O Alcalde.

Juan Carlos Serrano López

Publicado en Portomarín o 14/05/2019

————————————————————————————————————————-

RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR EN PORTOMARIN (I) y (II)

Adxudicación Defifinita (I)

Adxudicación Defifinita (II)

Publicado en Portomarín el 11/04/2019

————————————————————————————————————————

CONCESION DE AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE CANONS DE ESPARCEMENTO DE AUGA ALIMENTADOS POR GRUPO DE BOMBEO.

Anuncio

Publicado en Portomarín o 03/12/2018

————————————————————————————————————————-

RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR EN PORTOMARIN

Adjudicación I

Adjudicación II

Publicado en Portomarín o 25/06/2021

————————————————————————————————————————-

EXPEDIENTE 365/2017. ADXUDICACION OBRA ACCESIBILIDADE PISCINA. 

Anuncio

Publicado en Portomarín o 16/07/2018

————————————————————————————————————————-

“PROXECTO DE MANTEMENTO E MELLORA DOS ACCESOS AOS NÚCLEOS DE LEÓN, LAMAS, VILAPROI, NARON E FONTELLADA”

Anuncio de Adxudicación

Publicado en Portomarín o 19/06/2018

————————————————————————————————————————-

ANUNCIO de adxudicación do proxecto de “REORDENACION DO PARQUE DE AGUSTIN DO RIO E A SUA CONTORNA”.

Por acordo da XGL de 14/12/2017 aprobouse a adxudicación definitiva do contrato de obra de “REORDENACION DO PARQUE DE AGUSTIN DO RIO E A SUA CONTORNA”, o que se publica aos efectos do artigo 138 da LCSP.

1.- Entidade adxudicadora: Concello de Portomarin.                    

2.- Obxeto do contrato: REORDENACION DO PARQUE DE AGUSTIN DO RIO E A SUA CONTORNA.

3.- Tramitación e procedemento: Aberto con varios criterios de adxudicación e tramitación urxente.

4.- Prezo do Contrato: 319.703,02 € dos que 67.137,63 € se corresponden co IVE.

5.- Adxudicación Definitiva:

a/ Data: 14/12/2017.

b/ Contratista: O3 SERVICIOS Y CONTRATAS, S.L

c/ Nacionalidade: Española

d/ Importe de adxudicación: 319.703,02 € dos que 67.137,63 € se corresponden co IVE.

6.- Prazo de execución: 5 meses.

Portomarin, 14 de decembro de 2017

O Alcalde

Juan Carlos Serrano López

————————————————————————————————————————-

SUBMINISTRO DE EQUIPOS INFORMÁTICO POLO SISTEMA DE ARRENDAMENTO CON OPCIÓN DE COMPRA

Por acordo da XGL de 10/04/2017 aprobouse a adxudicación definitiva do contrato de obra de “ SUBMINISTRO DE EQUIPOS INFORMÁTICO POLO SISTEMA DE ARRENDAMENTO CON OPCIÓN DE COMPRA”, o que se publica aos efectos do artigo 154 da LCSP.

1.- Entidade adxudicadora: Concello de Portomarin.

2.- Obxeto do contrato: SUBMINISTRO DE EQUIPOS INFORMÁTICO POLO SISTEMA DE ARRENDAMENTO CON OPCIÓN DE COMPRA.

3.- Tramitación e procedemento: Aberto Ordinario.

4.- Prezo do Contrato: 13.189,80 euros e 2.769,60 euros en concepto de IVE

5.- Adxudicación Definitiva:

a/ Data: 10/04/2017.

b/ Contratista: SISTEMAS DE OFICINA DE LUGO, S.A.

c/ Nacionalidade: Española

d/ Importe de adxudicación: O prezo deste contrato é de 13.189,80 euros mais 2.769,60 euros en concepto de IVE, e o seu abono realizarase mensualmente durante 60 meses por unha cantidade de 265,99 € I.V.E. incluído.

Portomarín, 19 de Abril de 2.017.

O Alcalde,

Asdo. Juan Carlos Serrano López

Publicado en Portomarín o 20/04/2017

————————————————————————————————————————-

ALLEAMENTO DE PARCELA DE PROPIEDADE MUNICIPAL SITA NO POLIGONO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE PORTOMARIN MEDIANTE POXA A ALZA

Por Resolución da Alcaldía de data 10-04-17 acordase o seguinte:

PRIMEIRO.- A adxudicación do contrato de compravenda da parcela nº14, por ser a oferta económica máis vantaxosa, a favor de D. Roberto Pérez Sánchez e D. Javier Pérez Sánchez por o prezo de once mil seiscentos cincuenta e tres euros con oitenta e catro céntimos de euro (11.653,84 euros).

O Alcalde.

Juan Carlos Serrano López

Publicado en Portomarín o 20/04/2017

————————————————————————————————————————-

——————————————————————–

ADXUDICACIÓN SUMINISTROS EQUIPOS INFORMÁTICOS

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN

Publicado en Portomarín o 31/03/2017

——————————————————————–

ALLEAMENTO DE PARCELA DE PROPIEDADE MUNICIPAL SITA NO POLIGONO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE PORTOMARIN MEDIANTE POXA A ALZA

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN

Publicado en Portomarín o 31/03/2017

——————————————————————–

ADXUDICACIÓN SUMINISTROS EQUIPOS INFORMÁTICOS

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN

Publicado en Portomarín o 31/03/2017

——————————————————————–

ADXUDICACIÓN CONTRATO SERVIZO DE CONTROL DA CALIDADE DA AGUA DE CONSUMO NO CONCELLO DE PORTOMARIN

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN

Publicado en Portomarín o 31/03/2017

——————————————————————–

ALLEAMENTO DE PARCELAS DE PROPIEDADE MUNICIPAL SITAS NO POLIGONO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE PORTOMARIN MEDIANTE POXA A ALZA


Na Xunta de Goberno Local de data 09-12-16 acordase o seguinte:
PRIMEIRO.- A adxudicación do contrato de compravenda da parcela nº30, por ser a oferta económica máis vantaxosa, a favor de D José Castaño Vázquez por o prezo de catorce mil catrocentos trinta e dous euros (14.432,00 euros).

Por Resolución da Alcaldía de data 14-12-16 acordase o seguinte:
PRIMEIRO.- A adxudicación do contrato de compravenda da parcela nº13, por ser a oferta económica máis vantaxosa, a favor de D José Pérez López por o prezo de setenta e dous mil novecentos sete euros con corenta e catro centimos de euro (72.907,44 euros).
SEGUNDO.- A adxudicación do contrato de compravenda da parcela nº16, por ser a oferta económica máis vantaxosa, a favor de D José Pérez López por o prezo de nove mil douscentos euros con corenta centimos de euro (9.200,40 euros).


O Alcalde.

Juan Carlos Serrano López

Publicado en Portomarín o 15/12/2016

——————————————————————————————————

ADXUDICACION DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE VARIOS LOCAIS COMERCIAIS NO MERCADO MUNICIPAL DE PORTOMARIN. 


Na Xunta de Goberno Local de data 09-12-16 acordase o seguinte:
PRIMEIRO.- A adxudicación definitiva do contrato de arrendamento do local nº8 do mercado municipal de Portomarin cunha superficie útil de 41,47 metros cadrados, a favor de AS CASTEDAS MONTECELOS, S.L. con CIF B-27477462 e domicilio en Rúa Conselleiro Fernández Salgado nº28 3ºB Monterroso para a actividade de técnicas de masaxes e derivados por o prezo de  seis euros por metro cadrado e mes sendo a cantidade total a ingresar a de 248,82 euros/mes.

O Alcalde.

Juan Carlos Serrano López

Publicado en Portomarín o 15/12/2016

——————————————————————————————————

ADXUDICACION DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE VARIOS LOCAIS COMERCIAIS NO MERCADO MUNICIPAL DE PORTOMARIN.

Na Xunta de Goberno Local de data 11-08-16 acordase o seguinte:

PRIMEIRO.- A adxudicación definitiva do contrato de arrendamento do local nº2 do mercado municipal de Portomarin cunha superficie útil de 26,16 metros cadrados, a favor de D. Carlos Manuel Almoina Gómez con DNI 33333145G e domicilio en Praza Conde de Fontao nº11 1ºB 27003 Lugo por o prezo de seis euros por metro cadrado e mes sendo a cantidade total a ingresar a de 142,57 euros/mes.

SEGUNDO.- A adxudicación definitiva do contrato de arrendamento do local nº4 do mercado municipal de Portomarin cunha superficie útil de 27,30 metros cadrados, a favor de Dª. Eva María Blanco Peña con DNI 33314614B e domicilio en Rúa Cantigas e Frores nº27 Lugo por o prezo de cinco euros con corenta e cinco centimos de euro por metro cadrado e mes sendo a cantidade total a ingresar a de 148,79 euros/mes.

Na Xunta de Goberno Local de data 20-09-16 acordase o seguinte:

PRIMEIRO.- A adxudicación definitiva do contrato de arrendamento do local nº3 do mercado municipal de Portomarin cunha superficie útil de 43,22 metros cadrados, a favor de Dna Paloma Mora Taravillo con DNI 51.923.660-X e domicilio en Rúa Peregrino nº31 portal 1 4ºA 27600 Sarria por o prezo de cinco euros con corenta e cinco centimos de euro por metro cadrado e mes sendo a cantidade total a ingresar a de 235,55 euros/mes.

Publicado en Portomarín 0 21/09/2016

——————————————————————————————————

ADXUDICACION DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE VARIOS LOCAIS COMERCIAIS NO MERCADO MUNICIPAL DE PORTOMARIN.

Na Xunta de Goberno Local de data 11-08-16 acordase o seguinte:

PRIMEIRO.- A adxudicación definitiva do contrato de arrendamento do local nº2 do mercado municipal de Portomarin cunha superficie útil de 26,16 metros cadrados, a favor de D. Carlos Manuel Almoina Gómez con DNI 33333145G e domicilio en Praza Conde de Fontao nº11 1ºB 27003 Lugo por o prezo de seis euros por metro cadrado e mes sendo a cantidade total a ingresar a de 142,57 euros/mes.

SEGUNDO.- A adxudicación definitiva do contrato de arrendamento do local nº4 do mercado municipal de Portomarin cunha superficie útil de 27,30 metros cadrados, a favor de Dª. Eva María Blanco Peña con DNI 33314614B e domicilio en Rúa Cantigas e Frores nº27 Lugo por o prezo de cinco euros con corenta e cinco centimos de euro por metro cadrado e mes sendo a cantidade total a ingresar a de 148,79 euros/mes.

Na Xunta de Goberno Local de data 20-09-16 acordase o seguinte:

PRIMEIRO.- A adxudicación definitiva do contrato de arrendamento do local nº3 do mercado municipal de Portomarin cunha superficie útil de 43,22 metros cadrados, a favor de Dna Paloma Mora Taravillo con DNI 51.923.660-X e domicilio en Rúa Peregrino nº31 portal 1 4ºA 27600 Sarria por o prezo de cinco euros con corenta e cinco centimos de euro por metro cadrado e mes sendo a cantidade total a ingresar a de 235,55 euros/mes.

Publicado en Portomarín 0 21/09/2016

——————————————————————————————————

OBRA MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS DE ACCESO A EXPLOTACIÓNS AGRARIAS NO CONCELLO DE PORTOMARIN”.

Venres, 12 de agosto do 2016

ANUNCIO

Por acordo da XGL de 11/08/16 aprobouse a adxudicación definitiva do contrato de obra de “Mellora de camiños municipais de acceso a explotacións agrarias no Concello de Portomarin”, o que se publica aos efectos do artigo 138 da LCSP.

1.- Entidade adxudicadora: Concello de Portomarin.

2.- Obxeto do contrato: Mellora de camiños municipais de acceso a explotacions agrarias no Concello de Portomarin.

3.- Tramitación e procedemento: Ordinaria, Negociado sen publicidade.

4.- Prezo do Contrato: 83.021,11 € dos que 68.612,49 € se corresponden a valor estimado e 14.408,62 € ao I.V.E..

5.- Adxudicación Definitiva:

a/ Data: 11/08/15.

b/ Contratista: OGASAVIALES DE LUGO S.L

c/ Nacionalidade: Española

d/ Importe de adxudicación: 83.021,11 € dos que 68.612,49 € se corresponden a valor estimado e 14.408,62 € ao I.V.E. e as melloras ofertadas son “Melloras por importe de 2.000,00 euros destinadas á mellora da capa de rodadura mediante a aplicación de triple rego asfáltico ECR-2 según prezos de execución material reflexados no proxecto. Prazo de conservación e mantemento das obras unha vez rematado o prazo de garantía: seis meses”.

Portomarín, 12 de Agosto de 2.016.

O Alcalde,

Asdo. Juan Carlos Serrano López

Publicado en Portomarín o 02/09/2016

————————————————————————————————————–

ADXUDICACION DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE VARIOS LOCAIS COMERCIAIS NO MERCADO MUNICIPAL DE PORTOMARIN.

Por Resolución da Alcaldía de data 12-05-16 acordase o seguinte:

PRIMEIRO.- A adxudicación definitiva do contrato de arrendamento do local nº1 do mercado municipal de Portomarin cunha superficie útil de 30,16 metros cadrados, a favor de D. Carlos Manuel Almoina Gómez con DNI 33333145G e domicilio en Praza Conde de Fontao nº11 1ºB 27003 Lugo por o prezo de seis euros por metro cadrado e mes sendo a cantidade total a ingresar a de 180,96 euros/mes.

SEGUNDO.- A adxudicación definitiva do contrato de arrendamento do local nº6 do mercado municipal de Portomarin cunha superficie útil de 33,03 metros cadrados, a favor de Dª. Mónica Vázquez Brey con DNI 33349290A e domicilio en Vilariño de Batan nº6 Portomarin por o prezo de cinco euros con corenta e cinco centimos de euro por metro cadrado e mes sendo a cantidade total a ingresar a de 180,01 euros/mes.

TERCEIRO.- A adxudicación definitiva do contrato de arrendamento do local nº7 do mercado municipal de Portomarin cunha superficie útil de 26,64 metros cadrados, a favor de Dª. Mónica Vázquez Brey con DNI 33349290A e domicilio en Vilariño de Batan nº6 Portomarin por o prezo de cinco euros con corenta e cinco centimos de euro por metro cadrado e mes sendo a cantidade total a ingresar a de 145,19 euros/mes.

CUARTO.- A adxudicación definitiva do contrato de arrendamento do local nº9 do mercado municipal de Portomarin cunha superficie útil de 25,31 metros cadrados, a favor de Dª. Gemma Fernández Pillado con DNI 33538944E e domicilio en Montero Rios nº41 6ºJ 27002 Lugo por o prezo de sete euros con noventa centimos de euro por metro cadrado e mes sendo a cantidade total a ingresar a de 200,00 euros/mes.

QUINTO.- A adxudicación provisional do contrato de arrendamento do local nº10 do mercado municipal de Portomarin cunha superficie útil de 21,69 metros cadrados, a favor de HELEM SERVICIOS MULTIDISCIPLINARES, S.L.U. con CIF B-27456318 e domicilio en Juan Montes nº10 entlo Dereita 27001 Lugo por o prezo de seis euros por metro cadrado e mes sendo a cantidade total a ingresar a de 130,14 euros/mes.

Publicado en Portomarín o 14/06/2016

————————————————————————————————————–

ADXUDICACION CONCESION DE POSTOS VACANTES NO MERCADO MUNICIPAL DO CONCELLO DE PORTOMARIN.

Por Resolución da Alcaldía de data 12-05-2016 acordouse o seguinte:

PRIMEIRO.- A adxudicación definitiva do posto nº5 do mercado municipal de Portomarin, por ser a oferta económica máis ventaxosa, a favor de Dª. Maria del Carmen Alvárez Vázquez con DNI 34912548-C e domicilio a efectos de notificación en Rúa Real nº67 Quiroga por o prezo de 1.304,00 € (mil trescentos catro euros).

Publicado en Portomarín o 14/06/2016

————————————————————————————————————–

RESOLUCION DA ALCALDIA

Vistas as bases elaboradas para a cobertura da bolsa de emprego para as prazas de Auxiliar de axuda no fogar do Concello de Portomarín, según Resolución de Alcaldía de data vinte de abril de dous mil dazaseis.

Vista a proposta do tribunal cualificador do proceso selectivo emitida con data 10 de maio de dous mil dazaseis ás once horas na que se propón o nomeamento de Dª. Nuria Vázquez López.

Visto que a candidata presentou toda a documentación acreditativa esixida na convocatoria.

En uso das atribucións que me confire a vixente lexislación, por medio da presente RESOLVO:

Primeiro.- NOMEAR a Dª. Nuria Vázquez López como persoal laboral temporal, na categoría Auxiliar de Axuda no Fogar.

Segundo.- Formalizar a correspondente toma de posesión.

Terceiro.- Dese conta ó Pleno.

O manda e asina o Sr. Alcalde en Portomarin dazaseis de maio de dous mil dazaseis.

O ALCALDE Asdo. Juan Carlos Serrano López.

Publicado en Portomarín o 16/05/2016

———————————————————————————————————————

ACTA DO TRIBUNAL PARA A SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA A BOLSA DE SAF NO CONCELLO DE PORTOMARÍN

DESCARGAR A ACTA
 
Publicado en Portomarín, o 10/05/2016

—————————————————————————————————————————————————-

ALLEAMENTO DAS PARCELAS Nº13, 14, 15, 16, 23 E 30 DO POLIGONO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE PORTOMARIN

Por medio da presente, e en cumprimento das clausulas do prego de condicións, faise público a adxudicación definitiva dos contratos de compra-venda das parcelas:

  • nº15 do Poligono Industrial e Comercial de Portomarin, a favor de Manuel Castro Novoa S.L.U. por o prezo de nove mil douscentos euros con corenta centimos de euro (9.200,40 euros).
  • nº23 do Polígono Industrial e Comercial de Portomarin, a favor de D Cesar Gallego Rivas por o prezo de trinta mil cincocentos vinte e tres euros con sesenta e oito centimos de euro (30.523,68 euros).

Portomarin vinte e tres de febreiro de dous mil dezaseis.

O ALCALDEAsdo. Juan Carlos Serrano López.

Publicado, 24/02/2016

——————————————————————————————————

SELECCION E CONTRATACION LABORAL TEMPORAL, DE UN/HA INFORMADOR/A TURISMO PARA A ATENCION E INFORMACION CONTINUADA E ESPECIFICA DE TODO O CAMIñO FRANCES E DO XACOBEO AOS/AS PEREGRINOS/AS QUE SE ATOPEN NO CONCELLO DE PORTOMARIN. ANO 2015

Vistas as bases elaboradas para a selección de persoal laboral temporal como informador/a de turismo para a atención e información continuada e específica de todo o camino francés e do xacobeo aos/as peregrinos/as que se atopen no concello de Portomarín, ano 2015.

Visto que as mesmas foron publicadas no Boletin Oficial da Provincia de Lugo de data dezaoito de xuño de dous mil quince.

Unha vez rematado o prazo de presentación das instancias e conforme o artigo 4 das bases aprobadas esta Alcaldia por medio da presente RESOLVE:

Primeiro.- APROBAR a lista provisional de admitidos/as que se relaciona a continuación:

ApelidosNomeDNIAdmitido/a
Rivas FolgueiraSandra33.542.571-SSI

Segundo.- PUBLICAR a lista provisional no taboleiro de edictos do
concello asi como na páxina web oficial (www.concellodeportomarin.es) outorgando un prazo máximo de dous días naturais, contados a partir do día seguinte o da publicación, para que os excluidos/as impugnen o que consideren oportuno.

O non haber máis solicitudes presentadas, o haber unha única aspirante esta lista provisional considerase definitiva

O manda e asina o Sr. Alcalde en Portomarin a 30 de xuño de dous mil quince.

O ALCALDE
Asdo. Juan Carlos Serrano López.

Contra o referido acordo que pon fin a via administrativa, poderase interpo&ntildeer, directamente, o recurso Contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso Administrativo ou a sala do Contencioso-administrativo, con arreglo ó disposto nos 8 e 10 da Lei 28/1998, de 13 de xullo, reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa perante p prazo de dosu meses, contados a partires do día seguinte o da notificación do presente escrito. Igualmente e con carácter potestativo, poderá interponer, ante o mesmo organo que ditou este acordo, recurso de reposición no prazo de un mes, contado a partires do día seguinte o da referida notificación, sen poder simultanear ambos, conforme o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, de 26 de Novembro, de Rexime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, segundo a modificación introducida pola Lei 4/1999, de 13 de xaneiro, advertindolle que tamén poderá utilizar calquera outro recurso que estime pertinente e/ou exercer as accións que procedan ante a xurisdición competente.

Publicado 01/07/2015

——————————————————————————————————

RESOLUCION DA ALCALDIA

Vistas as bases elaboradas para a contratación de un informador/a turístico/a para atención e información ao peregrino.

Por medio da presente RESOLVO:

Primeiro.- NOMEAR como tribunal cualificador, os seguintes membros/as relacionados relacionados a continuación:

Titulares:

Presidente: Dna. Mónica Vázquez Fandi&ntildeo (Secretario-Interv. do Concello de Monterroso)

1 Vogal: D. Manuel Pi&ntildeeiro López (Administrativo do Concello de Paradela)

2 Vogal: D. Julio González Casanova (Secretario-Interv. do Concello de Friol)

3 Vogal: Dona. Blanca María Vázquez Enriquez (Tesoureira do Concello de Monterroso)

Secretario: D. José Luis Vázquez Méndez (Secretario-Interventor do Concello de Portomarín

Suplentes:

Presidente: D. Antonio Lorenzo Morandeira (Secretario-Interv. do Concello de Begonte)

1 Vogal: D. Julio González Casanova (Secretario-Interv. do Concello de Friol)

2 Vogal: D. José López Castro (Secretario-Interv. do Concello de Lancara)

3 Vogal: D. José López Gonzalez (Secretario-Interv. do Concello de Paradela)

Secretario: Dona. Ana Sampedro Millares (Secretario-Interv. do Concello de Castroverde)

Segundo.- CONVOCAR os membros do Tribunal para a súa constitución e posterior actuación na fase de concurso (valoración de méritos) para o vindeiro xoves, día 9 de xullo do ano en curso as 09:00 h, na casa do concello de Portomarin.

Terceiro.- Publicar a presente resolución no taboleiro de edictos do Concello e na páxina web da Entidade (www.concellodeportomarin.es).

O manda e asina o Sr. Alcalde en Portomarin a trinta de xullo de dous mil quince.

O ALCALDE


Asdo. Juan Carlos Serrano López.

Publicado 01/07/2015

——————————————————————————————————

RESOLUCION DE ALCALDIA

Vista a proposta elevada polo Tribunal cualificador en data 23 de xuxuñoo de 2015 en relación á provisión de plazas de dúas auxiliares de axuda no fogar para o Concello de Portomarín (persoal laboral temporal), na que figuran como seleccionadas as candidatas: Dona Silvia Rodríguez Conde e Dona Carmen Cancela álvarez, e de conformidade coa cláusula 10 das bases para que presenten a documentación pertinente para a sinatura do conrrespondente contrato de traballo no plazo de tres días dende a data do exame.

En Portomarín a 24 de xuño de 2015.

O ALCALDE

Publicado 25/06/2015

——————————————————————————————————

RESOLUCION DA ALCALDIA

Vistas as bases elaboradas para a convocatoria de provisionar duas prazas de persoal laboral temporal de auxiliar de Axuda no fogar mediante concurso oposición libre aprobadas por decreto de alcaldía de data vintenove de abril de dous mil quince.

Visto que as mesmas foron publicadas no Boletin Oficial da Provincia de Lugo de data catroce de maio de dous mil quince.

Vista a lista provisional de admitidos/as publicada no taboleiro de edictos do
Concello así como na páxina web oficial (www.concellodeportomarin.es) con data dazaseis de xuño de dous mil quince, outorgando un prazo máximo de dous días naturais, contados a partir do día seguinte o da publicación.

Visto que no prazo citado anteriormente non se presentaron alegacións e/ou reclamacións, por medio da presente RESOLVO:

Primeiro.- APROBAR a lista definitiva de admitidos/as que se relaciona a continuación:

ApelidosNomeDNIAdmitido/a
RODRIGUEZ CONDESILVIA33.555.110-LSI
LOMBARDERO FERNANDEZMARIA JOSEFA33.307.535-QSI
CANCELA ALVAREZCARMEN76.336.019-PSI

Segundo.- PUBLICAR a lista definitiva no taboleiro de edictos do
concello asi como na páxina web oficial (www.concellodeportomarin.es).

Terceiro.- Nomear e convocar o Tribunal calificador, a composición do Tribunal publicarase no taboleiro de edictos do Concello e na páxina web da Entidade, xunto coas datas de realización das probas 72 horas antes de iniciarse estas.

O manda e asina o Sr. Alcalde en Portomarín a dezanove de xuño de dous mil quince.

O ALCALDE
Asdo. Juan Carlos Serrano López.

Publicado 19/06/2015

————————————————————————————————-

RESOLUCION DA ALCALDIA

Vistas as bases elaboradas para a convocatoria de provisionar duas prazas de persoal laboral temporal de auxiliar de Axuda no fogar mediante concurso – oposición libre, aprobadas por decreto de alcaldía de data vintenove de abril de dous mil quince.

Por medio da presente RESOLVO:

Primeiro.- NOMEAR como tribunal cualificados, os seguintes membros/as relacionados relacionados a continuación:

Titulares:

Presidente: D. Alicia de la Iglesia López (Administrativa do Concello de Portomarín)

1º Vogal: D. Mónica Vázquez Fandiño (Secretaria-Interv. do Concello de Monterroso)

2º Vogal: D. Angel Manuel Castro Vázquez (Operario de servizos do Concello de Portomarín)

3º Vogal: D. José Antonio Varela Vázquez (Operario de servizos do Concello de Portomarín)

Secretaria: Margarita Viña Santos (Traballadora Social do Concello de Portomarín)

Suplentes:

Presidente: D. Pablo Veiga López-Castelo (Traballador social do Concello de Guntín)

1 Vogal: D. Eduardo Fernández Arias (Administrativo do Concello de Friol)

2 Vogal: D. Serafín rodriguez López (Operario de servizos do Concello de Guntín)

3 Vogal: D. Carlos Santoalla Varela (Persoal funcionario fgrupo E do Concello de Guntín)

Secretario: D. Julio González Casanova (Secretario-Interv. Do Concello de Friol)

Segundo.- CONVOCAR os membros do Tribunal para a súa constitución e posterior actuación na fase de concurso (valoración de méritos) para o vindeiro martes, día 23 de xuño do ano en curso as 13:00 h, na casa do concello de Portomarín.

Terceiro.- Publicar a presente resolución no taboleiro de edictos do Concello e na páxina web da Entidade (www.concellodeportomarin.es).

O manda e asina o Sr. Alcalde en Portomarin dezanove de xuño de dous mil quince.

O ALCALDE
Asdo. Juan Carlos Serrano López.

Publicado 19/06/2015

———————————————————————————————-

OBRA “Mellora de camiños de titularidade municipal no Concello de Portomarin”.

Mercores, 20 de maio do 2015

ANUNCIO

Por acordo da XGL de 14/05/152 aprobouse a adxudicación definitiva do contrato de obra de “Mellora de camiños de titularidade municipal no Concello de Portomarin”, o que se publica aos efectos do artigo 138 da LCSP.

1.- Entidade adxudicadora: Concello de Portomarin.

2.- Obxeto do contrato: Mellora de camiños de titularidade municipal no Concello de Portomarin.

3.- Tramitación e procedemento: Negociado sen publicidade.

4.- Prezo do Contrato: 107.428,64 euros dos que 18.644,64 euros se corresponden co IVE.

5.- Adxudicación Definitiva:

a/ Data: 14/05/15.

b/ Contratista: OGASAVIALES DE LUGO S.L

c/ Nacionalidade: Española

d/ Importe de adxudicación: 107.428,64 euros dos que 18.644,64 euros se corresponden co IVE.

Portomarín, 20 de MAIO de 2.015.

O Alcalde,

Asdo. Juan Carlos Serrano López

—————————————————————————————————-

RESOLUCION DA ALCALDIA

ALLEAMENTO DE VIVENDA DE PROPIEDADE MUNICIPAL MEDIANTE POXA A ALZA

Visto que o día catorce de agosto de dous mil catorce foi publicado no perfil do contratante da páxina web do concello de Portomarin o prego de condicións aprobado asi como anexos a cumprimentar.

Visto que o día vinte e dous de agosto foi publicado no Boletin Oficial da provincia de Lugo (BOP n 192) asi como exposto no Taboleiro de anuncios do Concello.

Vistos os anuncios publicados nos diarios “O Progreso” e “A Voz de Galicia” con data vinte e dous de agosto de dous mil catorce.

Por medio da presente, e en cumprimento das clausulas Novena e Decima do prego de condicións, faise público que a data, hora e lugar da constitución da mesa de contratación, apertura de ofertas e desenvolvemento da poxa son os seguintes:

Data: dezaoito de setembro de 2014

Hora: 12:00 horas

Lugar: Salón de sesión da Casa Consistorial do Concello de Portomarin.

Portomarin catro de setembro de dous mil catorce.

O ALCALDEAsdo. Juan Carlos Serrano López.

RESOLUCION DA ALCALDIA

CONTRATACION SERVIZO PUBLICO “PISCINAS E BAR MUNICIPAL DE PORTOMARIN”

Vistos os pregos de Clausulas administración e Prescripcións Técnicas aprobadas por Acordo da Xunta de Goberno Local de data 05 de xu&ntildeo de 2014.

Vistas as actas de apertura da documentación administrativa (Sobre A) e Proposición económica e documentación técnica (Sobre B) da única plica presentada que cumpre cos Pregos de cláusulas administrativas particulares que rexiron a contratación polo procedemento aberto, para adxudicar o Servizo público PISCINA E BAR MUNICIPAL DE PORTOMARIN, resultando en consecuencia como oferta máis ventaxosa a presentada por C.A. 11 PUBLICIDADE E ORGANIZACION DE EVENTOS S.L., con C.I.F.: B-27.422.674, que se compromete á execución do contrato dacordo cos pregos de cláusulas administrativas particulares e de prescripcións técnicas e melloras ofertadas por o prezo total de 400,00 euros anuais incluido I.V.E.

Visto a Resolución da Alcaldía de data 08/07/2014.

Visto que con data 10 de xullo de 2014 a empresa adxudicataria achega a documentación requerida.

Visto todo canto antecede e os informes obrantes no expediente, ACORDEI

PRIMEIRO.- Adxudicar definitivamente o servizo a empresa C.A. 11 PUBLICIDADE E ORGANIZACION DE EVENTOS S.L., con C.I.F.: B-27.422.674

SEGUNDO.- Notifica-lo presente acordo ó interesado.

O manda e asina o Sr. Alcalde en Portomarin once de xullo de dous mil catorce.

O ALCALDE

Asdo. Juan Carlos Serrano López.