ANO 2023

ORDENANZA Nº1

– A- CONSULTA PREVIA Á PRODUCCIÓN NORMATIVA ANTEPROXECTO DE ORDENANZA FISCAL DA TAXA POLA RECOLLIDA E TRATAMENTO E ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

– B- CONSULTA PREVIA Á PRODUCCIÓN NORMATIVA ANTEPROXECTO DE ORDENANZA FISCAL DA TAXA POLA RECOLLIDA E TRATAMENTO E ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

ANO 2021

ORDENANZA Nº1

– ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLO APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PUBLICO LOCAL por parte de instalacións de transporte de enerxía eléctrica, gas, auga, e hidrocarburos.

ANO 2020

ORDENANZA Nº1

– 2017_10_13_ordenanza_IBI

– 2017_10_13_mod_ordenanza_IBI

– 1989_12_23_ordenanza_IBI

ORDENANZA Nº2

– 1989_12_23_ordenanza_IVTM

ORDENANZA Nº3

– 1989_12_23_ordenanza_C_ESPECIAIS

ORDENANZA Nº4

– 1988_12_16_ordenanza_pp_auga

– 1989_12_23_mod_ordenanza_pp_auga

– 1997_02_24_mod_ordenanza_pp_auga

– 1999_12_24_mod_ordenanza_pp_auga

– 2012_03_07_mod_ordenanza_pp_auga

ORDENANZA Nº5

– 1999_12_24_modif_ordenanza_pp_piscina

– 2007_01_09_ordenanza_pp_piscina

– 2014_05_26_modif_ord_pp_piscina

ORDENANZA Nº6

– 2010_07_26_Ordenanza_Fiscal_Reguladora_da_taxa_pro_Ocupacion_de_Terreos_de_uso_Publico

ORDENANZA Nº7

– 1999_12_24_Ordenanza_Taxa_Ocupacion_do_subsolo_solo_e_Voo_na_Via_Publica

ORDENANZA Nº8

– 1988-12-16_ordenanza_taxa_recollida_lixo

– 2000-12-30_modif_ordenanza_taxa_recollida_lixo

– 2012-03-08_modif_ordenanza_taxa_recollida_lixo

ORDENANZA Nº9

– 2005-11-10_ordenanza_ICIO

– 2019-11-20_modif_ordenanza_ICIO

ORDENANZA Nº10

– 1995_05_18_ordenanza_IAE

ORDENANZA Nº11

– 2014-06-07_ordenanza_municipal_servizo_axuda_no_fogar

ORDENANZA Nº12

– 2010-08-04_Ordenanza_Fiscal_Reguladora_da_taxa_pla_prestacion_do_servizo_do_punto_limpo

ORDENANZA Nº13

– 2010-08-04_Ordenanza_Fiscal_Reguladora_do_prezo_publico

– 2013-08-24_modificacion_Ordenanza_Fiscal_Reguladora_do_prezo_publico

ORDENANZA Nº14

– 1997_02_24_Ordenanza_fiscal_reguladora_da_taxa_de_expedicion_de_documentos_e_tramitacionadministrativa

– 2012_03_14_Ordenanza_fiscal_reguladora_da_taxa_de_expedicion_de_documentos_e_tramitacionadministrativa

ORDENANZA Nº15

– 2010_03_24-Ordenanza_Reguladora_da_Administracion_Electronica

– 2017_01_28_ORDENANZA_ADMINISTRACION_ELECTRONICA

ORDENANZA Nº16

– 2012_01_11_Ordenanza_Reg_de_Estab_Act_non_Som_a_Ava_Inc_Amb

ORDENANZA Nº17

– 2012_09_07_Ordenanza_reguladora_da_corta_e_saca_de_madeira

ORDENANZA Nº18

– 2015_05_26_ordenanza_reguladora_do_mercado_municipal

ORDENANZA Nº19

– 2015_05_26_ordenanza_fiscal_da_taxa_do_mercado_municipal

ORDENANZA Nº20

– 17_04_29_Ordenanza_Reguladora_da_limpeza_de_terreos_e_soares_e_medidas_de_PCI

ORDENANZA Nº21

– 17_01_28_ordenanza_reguladro_da_venta_ambulante

ORDENANZA Nº22

– 17_01_28_ordenanza_fiscal_postos_e_barracas_de_venta_ambulante

ORDENANZA Nº23

– 2020_11_11_Ordenanza_Reguladora_do_Viveiro_de_empresas

ORDENANZA Nº24

– 20201231_Ordenanza da publicade exterior sinalizacion e rotulacion

– 01_01_comunicacion

PROXECTO PARA CONSULTA PREVIA DO REGULAMENTO REGULADOR DO USO DAS INSTALACIONS SOCIO-CULTURAIS E GASTRONOMICAS DE TITULARIDADE MUNICIPAL SITAS EN PORTOMARIN.


SOLICITUDE DE USO DAS INSTALACIONS SOCIOCULTURAIS E GASTRONOMICAS DE TITULARIDADE MUNICIPAL.


CONSULTA PÚBLICA PREVIA A ELABORACIÓN DE ORDENANZA OU REGULAMENTO MUNICIPAL.


AUTOLIQUIDACION TAXA E FIANZA DE USO DOS LOCAIS MUNICIPAIS.

——————————————

PROXECTO PARA CONSULTA PREVIA DA ORDENANZA REGULADORA DO VIVEIRO DE EMPRESAS NO CONCELLO DE PORTOMARIN.

CONSULTA PÚBLICA PREVIA A ELABORACIÓN DE ORDENANZA OU REGULAMENTO MUNICIPAL.

SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO VIVEIRO DE EMPRESAS.

——————————————-

PROXECTO PARA CONSULTA PREVIA DA ORDENANZA REGULADORA SOBRE CONDICIONS TECNICAS, ESTETICAS DE ORNATO PUBLICO E LIMPEZA VIARIA NO CONCELLO DE PORTOMARIN.

CONSULTA PÚBLICA PREVIA A ELABORACIÓN DE ORDENANZA OU REGULAMENTO MUNICIPAL.

——————————————-

PROXECTO PARA CONSULTA PUBLICA DA ORDENANZA REGULADORA DA PUBLICIDADE EXTERIOR, SINALIZACIÓN E ROTULACIÓN NO CONCELLO DE PORTOMARIN .

CONSULTA PÚBLICA PREVIA A ELABORACIÓN DE ORDENANZA OU REGULAMENTO MUNICIPAL .

COMUNICACIÓN PREVIA DE INICIO DE INSTALACION DE PUBLICIDADE EXTERIOR, SINALIZACION E ROTULACION .

——————————————-

ORDENANZA LIMPEZA TERREOS E INCENDIOS 2017

17.01.28.- ORDENANZAS REGULADORA VENTA AMBULANTE

17.01.28.- ORDENANZA FISCAL VENTA AMBULANTE

17.01.28.- ORDENANZA ADMINISTRACION ELECTRONICA